Lalita Sahasranamam

दुष्दूरादुराचानीदोवर्जिता
duṣṭaduraśamadoṣavarji
सर्वज्ञासान्द्ररुणामानाधिवर्जिता
sarvajñāndrakaruṇāsadhikavarji

सर्शक्तियीसर्मङलासद्तिप्दा
sarvaśaktimasarvamaṅagasadgatipra
सर्वेश्वरीसर्यीसर्मन्त्रस्रूपिणी
sarveśvasarvamasarvamantrasvapiṇī

सर्यन्त्रात्मिकासर्तन्त्ररूपानोन्मनी
sarvayantrātmisarvatantramanonma
माहेश्वरीहादेवीहालख्ष्मीर्मृडप्रिया
heśvamademalakhṣmīrmṛḍapri

हारूपाहापूज्याहापानाशिनी
mamajyāmatakaśi
हामायाहासत्वाहाशक्तिर्हातिः
mamasatmaśaktirmaratiḥ

हाभोगाहैश्वर्याहावीर्याहाला 
mabhomahaiśvarmaryāmaba
हाबुद्धिर्हासिद्धिर्हायोगेश्वरेश्वरी
mabuddhirmasiddhirmayogeśvareśva

हातन्त्राहामन्त्राहायन्त्राहाना
matantrāmamantrāmayantrāmasa
हायागक्माराध्याहाभैपूजिता
magakradhyāmabhairavaji

हेश्वहाकल्हाताण्डसाक्षिणी
maheśvaramakalpamaṇḍavakṣiṇī
हाकामेहिषीहात्रिपुसुन्री
mameśamahiṣīmatripurasunda

तुःषष्ट्युचाराढ्यातुःषष्टिलायी
catuḥṣaṣṭyupaḍhyācatuḥṣaṣṭikama
हातुःषष्टिकोटियोगिनीसेविता
macatuḥṣaṣṭikoṭiyogigaṇasevi

नुविद्याचन्द्रविद्याचन्द्रमण्मध्गा
manuvidcandravidcandramaṇḍalamadhya
चारुरूपाचारुहासाचारुचन्द्रलारा
rururucandrakadha

रागन्नाथाचक्रानिकेना
cacarajaganthācakrajaniketa
पार्वतीपद्नापद्रामप्भा
rvapadmanayapadmagasamaprabhā

पञ्चप्रेतानासीनापञ्ब्रह्मस्रूपिणी
pañcapresapañcabrahmasvapiṇī
चिन्यीमानन्दाविज्ञारूपिणी
cinmaparananvijñānaghanapiṇī

ध्यानध्यातृध्ये रूपाधर्माधर्विवर्जिता
dhyānadhtṛdhyeyadhardharmavivarji
विश्रूपाजारिणीस्वपन्तीतैसात्मिका
viśvagariṇīsvapantaijatmi

सुप्ताप्राज्ञात्मिकातुर्यासर्वावस्थाविवर्जिता
supprājñātmitursarvasthāvivarji
सृष्टिकर्त्रीब्रम्रूपागोप्त्रीगोविन्रूपिणी
sṛṣṭikartrībramhagoptrīgovindapiṇī

सम्हारिणीरुद्रूपातिरोधारीश्वरी
samriṇīrudratirodhānakaśva
दाशिवानुग्दापञ्चक्ऋत्राणा
saśinugrahapañcakṛtyapayaṇā

भानुमण्मध्यस्थाभैवीमालिनी 
bhānumaṇḍalamadhyasthābhairabhagali
पद्मानातीपद्नाहोरी
padsabhagavapadmabhasahoda

उन्मेनिमिषोत्पन्विपन्भुनाली
unmeṣanimiṣotpannavipannabhuvava
हस्शीर्षनाहस्राक्षीहस्पात्
sahasraśīrṣavadasahaskṣīsahasrapāt

ब्रम्कीनीवर्णाश्रविधायिनी
ābraमहaṭajanavarṇāśramavidhāyi
निजाज्ञारूनिमापुण्यापुण्लप्दा
nijñāpanigapuṇpuṇyaphalapra

श्रुति सीमन्सिन्दूरीकृपादाब्जधूलिका
śrutimantasinkṛtabjadhūli
लासन्दोशुक्तिसम्पुमौक्तिका
sakagamasandohaśuktisampuṭamaukti

पुरुषार्थप्दापूर्णाभोगिनीभुनेश्री 
puruṣārthaprarṇābhogibhuvaneśva
अम्बिकानादिनिनारिब्रह्मेन्द्रसेविता
ambidinidhaharibrahmendrasevi

नाराणीनारूपानारूविवर्जिता 
yaṇīdamapavivarji
ह्रींकारीह्रीतीहृद्याहेयोपादेवर्जिता
hrīṃhrīmahṛdheyodeyavarji

राराजार्चिताराज्ञीरम्याराजीलोना
jarcijñīramvaloca
रञ्नीणीरस्याणत्किङ्किणिमेला
rañjaramaṇīrasraṇatkiṅkiṇimekha

माराकेन्दुनातिरूपातिप्रिया
rakenduvadaratiratipri
रक्षारीराक्षसघ्नीरामालम्टा
rakṣākakṣasaghramaṇalampaṭā

काम्याकालारूपादम्कुसुमप्रिया 
myāmakakadambakusumapri
कल्याणीतीकन्दारुणासारा
kalṇījagakankaruṇārasaga

लातीलालापाकान्ताकादम्रीप्रिया
ka vakantā dam bapri
दावानावारुणीविह्ला
varamanayaruṇīmadavihva

विश्वाधिकावेवेद्याविन्ध्यानिवासिनी 
viśdhivedavedyāvindhyācalanisi
विधात्रीवेनीविष्णुमायाविलासिनी
vidhātrīvedajanaviṣṇuvisi

क्षेत्रस्रूपाक्षेत्रेशीक्षेत्रक्षेत्रज्पालिनी 
kṣetrasvakṣetreśīkṣetrakṣetrajñali
क्षवृद्धिविनिर्मुक्ताक्षेत्रपामर्चिता
kṣayavṛddhivinirmukkṣetralasamarci

वियाविलावन्द्यावन्दारुवत्ला 
vijavimavandyāvanrujanavatsa
वाग्वादिनीवाकेशीवह्निमण्वासिनी
gvādimakeśīvahnimaṇḍalasi

भक्तिमत्कल्तिकाशुपाविमोचिनी 
bhaktimatkalpalatipaśuśavimoci
सम्हृताशेपाषण्डादाचारप्वर्तिका
samhṛśeṣaṣaṇḍāsarapravarti

तापत्याग्निसन्तप्माह्लाचन्द्रिका 
patragnisantaptasahlādanacandri
रुणीतासाराध्यानुमध्यामोहा
taruṇīpadhyātanumadhtamopa

चितिस्तत्लक्ष्यार्थाचिदेरूपिणी 
citistatpadalakṣrthācidekarasapiṇī
स्वात्मानन्वीभूब्रह्माद्यानन्सन्तिः
svātmānandalabhūtabrahdyānandasantatiḥ

राप्रत्यक्चितीरूपापश्यन्तीदेता 
papratyakcipaśyanparadeva
मध्मावैरीरूपाभक्माहंसिका
madhyavaikhabhaktanasahaṃsi

कामेश्प्रानाडीकृज्ञाकापूजिता 
meśvaraprāṇaḍīkṛtajñāmaji
शृङ्गासम्पूर्णायाजालन्रस्थिता
śṛṅrarasasamrṇājalandharasthi

ड्यापीनियाबिन्दुमण्वासिनी 
oḍyāṇaṭhanilabindumaṇḍalasi
होयागक्माराध्याहस्तर्तर्पिता
rahogakradhyārahastarpaṇatarpi

सद्य:प्रसादिनीविश्साक्षिणीसाक्षिवर्जिता 
sadya:pradiviśvakṣiṇīkṣivarji
डङ्देतायुक्ताषाड्गुण्रिपूरिता
ṣaḍaṅ gade vayuk ṣā ḍguṇ yapariri

नित्यक्लिन्नानिरुमानिर्वासुदायिनी 
nityaklinnirupanirṇasukhayi
नित्याषोशिकारूपाश्रीकण्ठार्धरीरिणी
nitṣoḍaśiśrīkaṇṭhārdhaśariṇī

प्रभातीप्रभारूपाप्रसिद्धामेश्वरी
prabhāvaprabhāprasiddhāparameśva
मूप्रक्तिर्अव्यक्ताव्यक्ताव्यक्तस्रूपिणी
lapraktiravyakvyakvyaktasvapiṇī

व्यापिनीविविधाकाराविद्याविद्यास्वरूपिणी
vyāpivividhāvidvidsvapiṇī
हाकामेकुमुदाह्लाकौमुदी
mameśanayanakumuhlādakaumu

भक्हार्दमोभेभानुमद्भानुसन्तिः 
bhaktardatamobhedabhānumadbhānusantatiḥ
शिदूतीशिवाराध्याशिमूर्तिःशिवङ्री
śivaśidhyāśivartiḥśivaṅka

शिवप्रियाशिराशिष्टेष्टाशिष्पूजिता 
śivapriśivapaśiṣṭeṣṭāśiṣṭaji
अप्मेयास्वप्काशानोवाचागोरा
apramesvapraśāmanomagoca

चिच्छक्तिश्चेनारूपाशक्तिर्डात्मिका 
cicchaktiścetajaḍaśaktirjaḍātmi
गायत्रीव्याहृतिःसन्ध्याद्विबृन्निषेविता
yatvyāhṛtiḥsandhyādvijabṛndaniṣevi

तत्वानातत्यीपञ्कोशान्तरस्थिता
tatsatatvamapañcakośāntarasthi
निःसीहिमानित्यौनाशालिनी
niḥmamahinityayauvamadaśāli

घूर्णिरक्ताक्षीपागण्भूः 
madaghūrṇitarakkṣīmadaṭalagaṇḍabhūḥ
चन्नद्दिग्धाङ्गीचाम्पेकुसुमप्रिया
candanadravadigdhāṅgīmpeyakusumapri

कुलाकोलाकाराकुरुकुल्लाकुलेश्वरी 
kuśakomakurukulkuleśva
कुकुण्डायाकौमार्गतत्सेविता
kulakuṇḍālakaulargatatparasevi

कुमानाथाम्बातुष्टि:पुष्टिर्तिर्धृतिः
kuragaṇathāmbātuṣṭi:puṣṭirmatirdhṛtiḥ
शान्तिःस्वस्तितीकान्तिर्नन्दिनीविघ्नाशिनी
śāntiḥsvastimantirnandivighnaśi

तेजोतीत्रिनालोलाक्षीकारूपिणी 
tejovatrinayalokṣīmapiṇī
मालिनीहंसिनीमातायावासिनी
lihaṃsimalacalasi

सुमुखीलिनीसुभ्रू:शोनासुनायिका 
sumukhīnalisubhrū:śobhasurayi
काकण्ठीकान्तितीक्षोभिणीसूक्ष्मरूपिणी
lakaṇṭhīntimakṣobhiṇīkṣmapiṇī

वज्रेश्वरीवादेवीयोवस्थाविवर्जिता 
vajreśvamadevayovasthāvivarji
सिध्देश्वरीसिद्विद्यासिद्माताशस्विनी
sidhdeśvasiddhavidsiddhayaśasvi

विशुद्धिचक्नियारक्वर्णात्रिलोना 
viśuddhicakranilaraktavarṇātriloca
खट्वाङ्गादिप्णानैमन्विता
khaṭṅgādipraharaṇāvadanaikasamanvi

पासान्नप्रियात्वक्स्थाशुलोयङ्री
yannapritvaksthāpaśulokabhayaṅka
अम्तादिहाशक्तिसम्वृताडाकिनीश्वरी
amdimaśaktisamvṛḍākiśva

नाताब्जनियाश्यामाभानद्या
ahabjanilaśyābhāvadanadva
दम्ष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादिरारुधिसम्स्थिता
daṃṣṭrojjvakṣadidharudhirasamsthi