Lalita Sahasranamam

सत्यज्ञानानन्रूपासारस्राणा 
satyajñānandamarasyapayaṇā
पर्दिनीलामालाकाधुक्कारूपिणी
kapardikamadhukmapiṇī

लानिधिःकाव्यलासज्ञाशेधिः 
kanidhiḥvyakarasajñārasaśevadhiḥ
पुष्टापुरानापूज्यापुष्रापुष्रेक्षणा
puṣṭāputajyāpuṣkapuṣkarekṣaṇā

रञ्ज्योतिःरन्धामाणुःरात्परा 
parañjyotiḥparandhāmaparaṇuḥpatpa
पाहस्तापाहन्त्रीमन्त्रविभेदिनी
śahasśahantrīparamantravibhedi

मूर्तामूर्तानित्तृप्तामुनिमाहम्सिका 
rtārtānityatṛpmuninasa hamsi
सत्यव्तासत्रूपासर्वान्तर्यामिनीती
satyavrasatyasarntarmisa

ब्रम्हाणीब्रम्नीहुरूपाबुधार्चिता
bramṇībramhajanabahubudhārci
प्रवित्रीप्रचण्डाज्ञाप्रतिष्ठाप्रटाकृतिः
prasavitpracaṇḍājñāpratiṣṭhāprakaṭākṛtiḥ

प्राणेश्वरीप्रादात्रीपञ्चाशत्पीरूपिणी 
prāṇeśvaprāṇatrīpañśatṭhapiṇī
विशृङ्लाविविक्तस्थावीमातावियत्प्रसूः
viśṛṅkhaviviktasthāraviyatprasūḥ

मुकुन्दामुक्तिनियामूविग्रूपिणी 
mukunmuktinilalavigrahapiṇī
भावज्ञारोगघ्नीचक्रप्वर्तीनी
bhāvajñābhavarogaghbhavacakrapravar

छन्द:साराशास्त्रसारामन्त्रसारालोरी
chandaḥśāstramantrataloda
दाकीर्तिर्उद्दावैवावर्रूपिणी
urartirudmavaibhavarṇapiṇī

जन्मृत्युरातप्विश्रान्तिदायिनी
janmamṛtyujataptajanaviśntiyi
सर्वोनिदुद्घुष्टाशान्त्यतीलात्मिका
sarvopaniṣadudghuṣṭāśāntyatakatmi

गम्भीरानान्तस्थागर्वितागालोलुपा 
gambhīgagantasthāgarvinalolu
कल्नाहिताकाष्ठाकान्ताकान्तार्धविग्हा
kalparahiṣṭhāntāntārdhavigra

कार्यकानिर्मुक्ताकाकेलिरङ्गिता 
ryaraṇanirmukmakelitaraṅgi
नत्ताटङ्कालीलाविग्धारिणी
kanatkanakaṭaṅvigrahadhāriṇī

जाक्षविनिर्मुक्तामुग्धाक्षिप्रप्सादिनी
akṣayavinirmukmugdhākṣiprapradi
अन्तर्मुमाराध्याहिर्मुसुदुर्भा
antarmukhasadhyābahirmukhasudurlabhā

त्रयीत्रिवर्नियात्रिस्थात्रिपुमालिनी
tratrivarganilatristhātripurali
निरायानिरालम्बास्वात्मारामासुधासृतिः
nimanilamsvātmāsudhāsṛtiḥ

सम्सापङ्निर्मग्मुद्पण्डिता
samrapaṅkanirmagnasamuddharaṇapaṇḍi
यज्ञप्रियायज्कर्त्रीमानस्रूपिणी
yajñapriyajñakartrīyajanasvapiṇī

धर्माधारानाध्यक्षाधान्यविवर्धिनी
dhardhādhadhyakṣādhanadhānyavivardhi
विप्रप्रियाविप्रूपाविश्वभ्कारिणी
vipraprivipraviśvabhramaṇariṇī

विश्वग्रासाविद्रुमाभावैष्णवीविष्णुरूपिणी
viśvagvidrubhāvaiṣṇaviṣṇupiṇī
योनिर्योनिनियाकूटस्थाकुरूपिणी
ayoniryoninilaṭasthākulapiṇī

वीगोष्ठीप्रियावीरानैष्कर्म्यानारूपिणी 
ragoṣṭhīprinaiṣkarmyādapiṇī
विज्ञानाकल्याविदग्धाबैन्दवाना
vijñānakalakalvidagdhābaindasa

तत्त्वाधिकातत्त्वयीतत्त्वमर्थस्रूपिणी
tattvādhitattvamatattvamarthasvapiṇī
सागानप्रियासौम्यादाशिकुटुम्बिनी
manaprisaumyāsaśivakuṭumbi

सव्यासव्मार्गस्थासर्वापद्विनिवारिणी
savpasavyargasthāsarpadviniriṇī
स्वस्थास्वभाधुराधीराधीमर्चिता
svasthāsvabhāvamadhudhīdhīrasamarci

चैतन्यार्घ्यमाराध्याचैतन्कुसुमप्रिया
caitanrghyasadhyācaitanyakusumapri
दोदितादातुष्टारुणादित्पाला
sadodisatuṣṭātaruṇādityaṭa

दक्षिणादक्षिणाराध्यारस्मेमुखाम्बुजा
dakṣiṇādakṣiṇādhyādarasmeramukhāmbu
कौलिनीकेलानर्घ्यकैवल्दायिनी
kaulikevanarghyakaivalyapadayi

स्तोत्रप्रियास्तुतितीश्रुतिसम्स्तुवैवा
stotrapristutimaśrutisamstutavaibha
नस्विनीमातीहेशीमङ्लाकृतिः
manasvinavamaheśīmaṅgakṛtiḥ

विश्मातागद्धात्रीविशालाक्षीविरागिणी
viśvajagaddhātrīviśākṣīvigiṇī
प्रगल्भामोदारारामोदानोयी
pragalbhāparamopamomanoma

व्योकेशीविमानस्थावज्रिणीवाकेश्वरी
vyomakeśīvinasthāvajriṇīmakeśva
पञ्यज्ञप्रियापञ्चप्-रेमञ्चाधिशायिनी
pañcayajñapripañcap-retamañdhiśāyi

पञ्मीपञभूतेशीपञ्सम्ख्योचारिणी
pañcapañacabhūteśīpañcasamkhyopariṇī
शाश्वतीशाश्वतैश्वर्याशर्दाशम्भुमोहिनी
śāśvaśāśvataiśvarśarmaśambhumohi

रासुताधन्याधर्मिणीधर्वर्धिनी
dhadharasudhandharmiṇīdharmavardhi
लोकातीतागुणातीतासर्वातीतामात्मिका
loguṇāsarśatmi

बन्धूकुसुमप्रख्याबालालीलाविनोदिनी 
bandhūkakusumaprakhvinodi
सुमङ्लीसुरीसुवेषाढ्यासुवासिनी
sumaṅgasukhakasuveṣāḍhyāsusi

सुवासिन्यर्नप्रीताशोनाशुद्मासा
susinyarcanapśobhaśuddhana
बिन्दुतर्सन्तुष्टापूर्वजात्रिपुराम्बिका
bindutarpaṇasantuṣṭārvatripumbi

मुद्रामाराध्यात्रिपुराश्रीशङ्री 
daśamudsadhyātripuśrīvaśaṅka
ज्ञामुद्राज्ञागम्याज्ञानज्ञेयस्रूपिणी
jñānamudjñānagamjñānajñeyasvapiṇī

योनिमुद्रात्रिखण्डेशीत्रिगुणाम्बात्रिकोगा 
yonimudtrikhaṇḍeśītriguṇāmbātrikoṇa
घाद्भुचारित्रावाञ्छितार्थप्दायिनी
anaghādbhutaritñchirthaprayi

अभ्यासातियज्ञाताडध्वातीरूपिणी 
abhtiśayajñāṣaḍadhtapiṇī
अव्यारुणामूर्तिर्अज्ञानध्वान्तदीपिका
avjakaruṇārtirajñānadhntapi

बागोविदितासर्वानुल्लङ्घ्यशाना
ālagopavidisarnullaṅghyaśāsa
श्रीचक्रानियाश्रीमत्त्रिपुसुन्री 
śrīcakrajanilaśrīmattripurasunda

श्रीशिवाशिशक्त्यैक्यरूपिणीलिताम्बिका
śrīśiśivaśaktyaikyapiṇīlalimbi
वम्श्रीलितादेव्यानाम्नांसाहस्कम्गुः
evamśrīlalidevyāmnāṃhasrakamjaguḥ