Lalita Sahasranamam

श्रीमाताश्रीहाराज्ञीश्रीमत्सिंहानेश्वरी
śrīśrīmajñīśrīmatsiṃsaneśva
चिदग्निकुण्सम्भूतादेकार्यमुधता
cidagnikuṇḍasambhūdevaryasamudya

उद्यद्भानुहस्राभातुर्बाहुमन्विता
udyadbhānusahasbhācaturhusamanvi
रागस्रूपाशाढ्याक्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला
gasvapaśāḍhyākrodhārāṅkuśojjva

नोरूपेक्षुकोदण्डापञ्तन्मात्रसाका
manopekṣukodaṇḍāpañcatantraya
निजारुप्रभापूमज्जद्ब्रह्माण्डमण्ला
niruṇaprabhāramajjadbrahṇḍamaṇḍa

चम्काशोपुन्नासौगन्धिसत्चा 
campaśokapungasaugandhikalasatkacā 
कुरुविन्णिश्रेणीनत्कोटीमण्डिता
kuruvindamaṇiśreṇīkanatkoṭīramaṇḍi

अष् मीचन्द्रविभ्रालिकस्शोभिता 
aṣ ṭacandravibhjadalikasthalaśobhitā 
मुचन्द्रलङ्कामृनाभिविशेका
mukhacandrakalaṅbhamṛgabhiviśeṣa

नस्माङ्गल्गृतोचिल्लिका
vadanasmaraṅgalyagṛhatoraṇacilli
वक्त्रलक्ष्मीरीवालन्मीनालोना
vaktralakṣmīpahacalanbhaloca

चम्पुष्पानासादण्विराजिता 
navacampakapuṣbhadaṇḍaviji
ताराकान्तितिरस्कारिनासाभासुरा
ntitirasribharaṇabhāsu

दम्मञ्रीकॢप्कर्पूनोरा 
kadambamañjakḷptakarṇaramanoharā 
ताटङ्युलीभूनोडुमण्ला
ṭaṅkayugabhūtatapanoḍupamaṇḍa

पद्राशिलादर्रिभाविपोभूः 
padmagaśidarśaparibhāvikapolabhūḥ
विद्रुबिम्बश्रीन्यक्कारिनच्दा
navavidrumabimbaśnyakriradanaccha

शुद्ध्विद्याङ्कुराकाद्विपङ्क्तिद्योज्ज्वला 
suddhvidyāṅkuradvijapaṅktidvayojjvalā 
कर्पूवीटिकामोमाकर्षिदिगन्रा
karraṭimodasakarṣidiganta

निसल्लामाधर्विनिर्र्भर्सिकच्पी 
nijasalpadharyavinirrbharsitakacchapī 
मन्दस्मितप्भापूमज्जत्कामेमासा
mandasmitap rabhāramajjatmeśana

नालिसादृश्चिबुकश्रीविराजिता 
akalitadṛśyacibukaśviji
कामेबध्माङ्गल्सूत्शोभिकन्रा
meśabadhdaṅgalyasūtraśobhitakandha

काङ्गकेयूनीभुजान्विता 
kanaṅgadakerakamayabhunvi
रत्नग्रैवेचिन्तालोमुक्तालान्विता
ratnagraiveyacinkalolamukphanvi

कामेश्वरप्रेरत्णिप्तिणस्नी
meśvarapremaratnamaṇipratipaṇasta
नाभ्यावारोमालिताकुचद्यी
bhyālalarolilaphalakucadva

लक्ष्यरोताधातामुन्नेमध्मा 
lakṣyaromaladhārasamunneyamadhya
स्तभालन्मध्पट्बन्लित्या
stanabhāradalanmadhyapaṭṭabandhavalitra

रुणारुकौसुम्वस्त्रभास्वत्टीटी 
aruṇāruṇakausumbhavastrabhāsvatkaṭītaṭī
रत्किङ्किणिकारम्नादाभूषिता
ratnakiṅkiṇiramyaraśamabhūṣi

कामेज्ञासौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता
meśajñātasaubhāgyardavorudvanvi
माणिक्मुकुटाकाजानुद्विराजिता
ṇikyamukuṭāranudvayaviji

इन्द्रगोरिक्षिप्तस्तूणाजङ्घिका 
indragopaparikṣiptasmaraṇābhajaṅghi
गूगुल्फाकूर्मपृष्यिष्णुप्दान्विता
ḍhagulphārmapṛṣṭhajayiṣṇuprapanvi

दीधितिसम्छन्मज्मोगुणा 
nakhadhitisamchannanamajjanatamoguṇā
दद्प्रभाजाराकृरोरुहा
padadvayaprabhālapakṛtasaroru

सिञ्जाणिमञ्जीमण्डितश्रीदाम्बुजा 
siñnamaṇimañramaṇḍitaśpambu
रालीमन्नाहालावण्शेधिः
mamandagamamavaṇyaśevadhiḥ

सर्वारुणावद्याङ्गीसर्वाभूषिता 
sarruṇānavadṅgīsarbharaṇabhūṣi
शिकामेश्वराङ्कस्थाशिवास्वाधीवल्भा
śivameśvaṅkasthāśisvādhīnavallabhā 

सुमेरुमध्शृङ्गस्थाश्रीमन्नायिका 
sumerumadhyaśṛṅgasthāśrīmananagarayi
चिन्ताणिगृहान्तस्थापञ्चब्रह्मानस्थिता
cinmaṇigṛntasthāpañcabrahsanassthi

हापद्मावीसम्स्थादम्वासिनी 
mapadṭasamsthākadambavanasi
सुधासामध्यस्थाकामाक्षीकादायिनी
sudhāgaramadhyasthākṣīmayi

देवर्षिसम्घातस्तूमानात्मवैवा 
devarṣigaṇasamghātasyatmavaibha
भण्डासुधोद्युक्शक्तिसेनामन्विता
bhaṇḍāsuravadhodyuktaśaktisesamanvi

सम्पत्रीमारूसिन्धुरव्सेविता 
sampatkasaḍhasindhuravrajasevitā 
अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता
ḍhādhiṣṭhiśvakoṭikoṭibhivṛ

चक्राथारूसर्वायुरिष्कृता
cakrajarathāḍhasaryudhapariṣkṛ
गेचक्थारूमन्त्रिणीरिसेविता
geyacakrarathāḍhamantriṇīparisevi

किरिचक्थारूदण्नाथापुरस्कृता
kiricakrarathāḍhadaṇḍathāpuraskṛ
ज्वालामालिनिकाक्षिप्वह्निप्राकामध्गा
jvālinikṣiptavahniprāramadhya

भण्सैन्यधोद्युक्शक्तिविक्हर्षिता
bhaṇḍasainyavadhodyuktaśaktivikramaharṣi
नित्याराक्रमाटोनिरीक्षमुत्सुका
nitpakraṭopanikṣaṇasamutsu

भण्पुत्धोद्युक्बालाविक्नन्दिता
bhaṇḍaputravadhodyuktavikramanandi
मन्त्रिण्यम्बाविचिविषङ्तोषिता
mantriṇyamviracitaviṣaṅgavadhatoṣi

विशुक्प्रावाराहीवीर्यनन्दिता 
viśukraprāṇaharaṇavīryanandi
कामेश्वमुखालोकल्पितश्रीणेश्वरा
meśvaramukhālokakalpitaśgaṇeśva

हाणेनिर्भिन्विघ्यन्त्रप्रहर्षिता 
magaṇeśanirbhinnavighnayantrapraharṣi
भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी
bhaṇḍāsurendranirmuktaśastrapratyastravarṣiṇī

राङ्गुलिखोत्पन्नाराशाकृतिः 
kaṅgulinakhotpannayaṇadaśākṛtiḥ
हापाशुतास्त्राग्निनिर्ग्धासुसैनिका
maśupastrāgninirdagdhāsurasaini

कामेश्रास्त्रनिर्दग्भण्डासुशून्यका
meśvastranirdagdhasabhaṇḍāsuraśūnya
ब्रह्मोपेन्द्रहेन्द्रादिदेसम्स्तुवैवा
brahmopendramahendrādidevasamstutavaibha

नेत्राग्निसम्दग्कासञ्जीनौधिः
haranetrāgnisamdagdhamasañvanauṣadhiḥ
श्रीमद्वाग्भकूटैस्वरूमुपङ्जा
śrīmadgbhavaṭaikasvapamukhapaṅka

कण्ठाधःटिपर्यन्मध्कूटस्रूपि
kaṇṭhādhaḥkaṭiparyantamadhyaṭasvapi
शक्तिकूटैतापन्कट्धोभाधारि
śaktiṭaikapannakaṭyadhobhāgadhāri

मूमन्त्रात्मिकामूकूटत्लेरा 
lamantrātmilaṭatrayakaleba
कुलामृतैसिकाकुसम्केपालिनी
kumṛtaikarasikulasamketali

कुलाङ्गनाकुलान्तस्थाकौलिनीकुयोगिनी 
kuṅgakuntasthā kaulikulayogi
कुलायान्तस्थायाचातत् रा
akusamantasthāsamaratatpa

मूलाधारैनियाब्रह्ग्रन्थिविभेदिनी 
dhāraikanilabrahmagranthivibhedi
णिपूरान्तरुदिताविष्णुग्रन्थिविभेदिनी
maṇintarudiviṣṇugranthivibhedi

ज्ञाचक्रान्तरालस्थारुद्रग्रन्थिविभेदिनी
ājñācakntalasthārudragranthivibhedi
हस्राराम्बुजारूढासुधासाराभिवर्षिणी
sahasmbuḍhāsudhābhivarṣiṇī

डिल्तारुचिःषट्चक्रोरिसम्स्थिता 
taḍillasamaruciḥṣaṭcakroparisamsthi
हासक्ति:कुण्लिनीबितन्तुनीसी
masakti:kuṇḍalibisatantutaya

वानीभानागम्यावारण्कुठारिका 
bhabhāvagambharaṇyakuṭhāri
भद्प्रियाभद्मूर्तिर्भक्सौभाग्यदायिनी
bhadrapribhadramūrtirbhaktasaubhāgyayi

भक्तिप्रियाभक्तिगम्याभक्तिवश्यायाहा
bhaktipribhaktigambhaktivaśbhapa
शाम्भवीशादाराध्याशर्वाणीशर्दायिनी
śāmbhaśāradhyāśarṇīśarmayi

शाङ्करीश्रीरीसाध्वीरच्चन्द्रनिभाना 
śāṅkaśrīkadhvīśaraccandranibhāna
शातोरीशान्तितीनिराधारानिरञ्ना
śātodaśāntimanidhānirañja

निर्लेपानिर्लानित्यानिराकारानिराकुला 
nirlenirmanitniniku
निर्गुणानिष्लाशान्तानिष्कामानिरुपप्वा
nirguṇāniṣkaśāntāniṣnirupapla

नित्मुक्तानिर्विकारानिष्प्रपञ्चानिराश्रया
nityamuknirviniṣprapañniśra
नित्शुध्दानित्बुध्दानिवद्यानिरन्‌रा
nityaśudhnityabudhniravadniranta

निष्‌काणानिष्लङ्कानिरुपाधिर्निरीश्वरा
niṣraṇāniṣkalaṅnirudhirniśva
नीरागारानीनिर्दानाशिनी
gamathanirmamadaśi

निश्‌चिन्‌तानिहम्‌कारानिर्मोहामोनाशिनी
niścinnirahamnirmomohaśi
निर्माताहन्‌त्रीनिष्‌पापापानाशिनी
nirmamamahantrīniṣpaśi

निष्‌क्रोधाक्रोनीनिर्लोभालोनाशिनी
niṣkrodhākrodhaśamanirlobhālobhaśi
निःसम्‌यासम्‌यघ्नीनिर्वानाशिनी
niḥsamśasamśayaghnirbhabhavaśi

निर्विकल्‌पानिराबाधानिर्भेदाभेनाशिनी
nirvikalnidhānirbhebhedaśi
निर्नाशामृत्‌युनीनिष्‌क्रियानिष्‌रिग्र‌हा
nirśāmṛtyumathaniṣkriniṣparigra

निस्‌तुलानीचिकुरानिपायानिरत्‌या
nistulacikuniraniratya
दुर्भादुर्‌गमादुर्गादुःहन्‌त्रीसुखप्‌दा
durlabhādurgadurduḥkhahantrīsukhapra