Lalita Sahasranamam

कारात्र्यादिशक्त्यौवृतास्निग्धौनप्रिया 
latryādiśaktyaughavṛsnigdhaudanapri
हावीरेन्द्रदाराकिण्यम्बास्वरूपिणी
marendravarakiṇyamsvapiṇī

णिपूराब्जनियानत्सम्युता
maṇibjanilavadanatrayasamyu
वज्रादिकायुधोपेताडामर्यादिभिरावृता
vajdiyudhopeḍāmardibhivṛ

रक्वर्णामाम्निष्ठागुडान्नप्रीमासा
raktavarṇāmāmsaniṣṭhāguḍānnaptana
मस्भक्सुदालाकिन्यम्बास्वरूपिणी
samastabhaktasukhakinyamsvapiṇī

स्वाधिष्ठानाम्बुतातुर्वक्त्रनोरा
svādhiṣṭhāmbujagacaturvaktramanoha
शूलाद्यायुसम्पन्नापीवर्णातिगर्विता
śūdyāyudhasampantavarṇātigarvi

मेदोनिष्ठाधुप्रीताबन्धिन्यादिमन्विता
medoniṣṭhāmadhupbandhindisamanvi
दध्यन्नासक्हृयाकाकिनीरूधारिणी
dadhyansaktahṛdakipadhāriṇī

मूलाधाराम्बुजारूढापञ्वक्त्रास्थिसम्स्थिता
dhāmbuḍhāpañcavaktrāsthisamsthi
अङ्कुशादिप्णादादिनिषेविता
aṅkuśādipraharaṇāvaradiniṣevi

मुद्गौनासक्चित्तासाकिन्यम्बास्वरूपिणी
mudgaudasaktacitkinyamsvapiṇī
ज्ञाचक्राब्जनियाशुक्वर्णाडाना
ājñācakbjanilaśuklavarṇāṣaḍāna

मज्जासम्स्थाहम्तीमुख्यशक्तिमन्विता
majsamsthāhamsavamukhyaśaktisamanvi
रिद्रान्नैसिकाहाकिनीरूधारिणी
haridnnaikarasikipadhāriṇī

हस्पद्मस्थासर्वर्णोशोभिता
sahasradalapadmasthāsarvavarṇopaśobhi
सर्वायुराशुक्सम्स्थितासर्तोमुखी
saryudhadhaśuklasamsthisarvatomukhī

सर्वौनप्रीचित्तायाकिन्यम्बास्वरूपिणी
sarvaudanaptacitkinyamsvapiṇī
स्वाहास्वधातिर्मेधाश्रुतिःस्मृतिर्नुत्मा
svāsvadhāmatirmedhāśrutiḥsmṛtiranutta

पुण्कीर्तिःपुण्लभ्यापुण्यश्कीर्तना 
puṇyartiḥpuṇyalabhpuṇyaśravaṇarta
पुलोजार्चिताबन्मोनीबन्धुराका
pulomarcibandhamocabandhula

विमर्रूपिणीविद्याविदादिगत्प्रसूः
vimarśapiṇīvidviyadijagatprasūḥ
सर्व्याधिप्नीसर्मृत्युनिवारिणी
sarvavyādhipraśamasarvamṛtyuniriṇī

अग्गण्याचिन्त्यरूपालिकल्नाशिनी
agragaṇcintyakalikalmaṣaśi
कात्यानीकाहन्त्रीलाक्षनिषेविता
tyāyalahantrīkamakṣaniṣevi

ताम्बूपूरिमुखीदाडिमीकुसुमप्भा
mbūlaritamukhīḍikusumaprabhā
मृगाक्षीमोहिनीमुख्यामृडानीमित्रूपिणी
mṛkṣīmohimukhmṛḍāmitrapiṇī

नित्तृप्ताभक्निधिर्नियन्त्रीनिखिलेश्वरी
nityatṛpbhaktanidhirniyantrīnikhileśva
मैत्र्यादिवानालभ्याहाप्रसाक्षिणी
maitryādisalabhmapralayakṣiṇī

राशक्ति:रानिष्ठाप्रज्ञारूपिणी 
paśakti:paniṣṭhāprajñānaghanapiṇī
माध्वीपानासामत्तामातृकावर्रूपिणी
dhvīlamattṛvarṇapiṇī

हाकैलानियामृणामृदुदोर्लता 
makaisanilamṛṇālamṛdudorla
नीयायामूर्तिर्हासाम्राज्यशालिनी
mahadartirmamrājyaśāli

त्मविद्याहाविद्याश्रीविद्याकासेविता
ātmavidmavidśrīvidmasevi
श्रीषोशाक्षरीविद्यात्रिकूटाकाकोटिका
śrīṣoḍaśākṣavidtriṭāmakoṭi

टाक्षकिङ्रीभूलाकोटिसेविता 
kaṭākṣakiṅkabhūtakamakoṭisevi
शिरःस्थिताचन्द्रनिभाभालस्थेन्द्रनुःप्रभा
śiraḥsthicandranibhābhālasthendradhanuḥprabhā

हृयस्थाविप्रख्यात्रिकोणान्तदीपिका
hṛdayasthāraviprakhtrikoṇāntarapi
दाक्षाणीदैत्यहन्त्रीक्षज्ञविनाशिनी
kṣāyaṇīdaityahantrīdakṣayajñaviśi

रान्दोलिदीर्घाक्षीहासोज्ज्वलन्मुखी
dandolitarghākṣīdarasojjvalanmukhī
गुरुमूर्तिर्गुनिधिर्गोमातागुजन्भूः
gururtirguṇanidhirgoguhajanmabhūḥ

देवेशीदण्नीतिस्थाराकारूपिणी
deveśīdaṇḍatisthādahaśapiṇī
प्रतिपन्मुख्राकान्ततिथिमण्पूजिता
pratipanmukhyantatithimaṇḍalaji

लात्मिकालानाथाकाव्यालाविनोदिनी
katmikathāvyāpavinodi
चामावाणीसव्दक्षिसेविता
samararaṇīsavyavdakṣiṇasevi

दिशक्तिर्मेयात्मामापानाकृतिः
ādiśaktirametmāparavakṛtiḥ
नेकोटिब्रह्माण्डनीदिव्विग्हा
anekakoṭibrahṇḍajanadivyavigra

क्लीम्कारीकेलागुह्याकैवल्दायिनी
klīmkevaguhkaivalyapadayi
त्रिपुरात्रिगद्वन्द्यात्रिमूर्तिस्त्रिशेश्वरी
triputrijagadvandyātrirtistridaśeśva

त्र्यक्रीदिव्गन्धाढ्यासिन्दूतिकाञ्चिता
tryakṣadivyagandhāḍhyāsinratilañci
माशैलेन्द्रयागौरीगन्धर्सेविता
uśailendratanagaugandharvasevi

विश्गर्भास्वर्गर्भादावाधीश्वरी
viśvagarbhāsvar ṇagarbhāvaragadhīśva
ध्यागम्यारिच्छेद्याज्ञादाज्ञाविग्हा
dhyānagamparicchedyājñānajñānavigra

सर्वेदान्तसम्वेद्यासत्यानन्दस्रूपिणी
sarvaventasamvedyāsatnandasvapiṇī
लोपामुद्रार्चितालीलाकॢप्ब्रह्माण्डमण्ला
lomudrcikḷptabrahṇḍamaṇḍa

दृश्या दृश्हिताविज्ञात्रीवेद्यवर्जिता
adṛśyā dṛśyarahivijñātrīvedyavarji
योगिनीयोदायोग्यायोगानन्दायुगन्रा
yogiyogayogyāyonanyugandha

इच्छाशक्तिज्ञाशक्तिक्रियाशक्तिस्रूपिणी
icchāśaktijñānaśaktikriśaktisvapiṇī
सर्वाधारासुप्तिष्ठासद्रूधारिणी
sardhāsupratiṣṭhāsadasadpadhāriṇī

अष्मूर्तिर्जाजैत्रीलोयात्राविधायिनी 
aṣṭartirajaitrīlokatrāvidhāyi
काकिनीभूरूपानिर्द्वैताद्वैवर्जिता
ekibhūmanirdvaidvaitavarji

अन्दासुदावृद्धाब्रम्हात्मैक्यस्रूपिणी
annavasuvṛddhābramtmaikyasvapiṇī
बृतीब्राह्मणीब्राह्मीब्रम्हानन्दालिप्रिया
bṛhabrāhmaṇībrāhmībramnanbalipri

भाषारूपाबृहत्सेनाभावाभाविवर्जिता 
bhāṣābṛhatsebhābhāvavivarji
सुखाराध्याशुरीशोनासुभातिः
sukhādhyāśubhakaśobhasulabhāgatiḥ

राराजेश्वरीराज्यदायिनीराज्यवल्भा
jajeśvajyayijyavallabhā
राजत्कृपारापीनिवेशिनिजाश्रिता
jatkṛjaṭhaniveśitaniśri

राज्यलक्ष्मी:कोनाथातुरङ्लेश्वरी
jyalakṣmī:kośathācaturaṅgabaleśva
साम्राज्यदायिनीसत्सन्धासामेला
mrājyayisatyasandhāgaramekha

दीक्षितादैत्यनीसर्लोशङ्री
kṣidaityaśamasarvalokavaśaṅka
सर्वार्थदात्रीसावित्रीसच्चिदानन्रूपिणी
sarrthatrīvitrīsaccinandapiṇī

देकालारिच्छिन्नासर्गासर्मोहिनी
deśaparicchinsarvasarvamohi
रस्तीशास्त्रयीगुहाम्बागुह्रूपिणी
sarasvaśāstramagumbāguhyapi

सर्वोपाधिविनिर्मुक्तादाशितिव्ता
sarvodhivinirmuksaśivapativra
सम्प्रदायेश्वरीसाध्वीगुरुमण्रूपिणी
samprayeśvadhvīgurumaṇḍalapiṇī

कुलोत्तीर्णागाराध्यामायाधुतीही 
kulottīrṇābhadhyāmadhumama
णाम्बागुह्काराध्याकोलाङ्गीगुरुप्रिया
gaṇāmbāguhyadhyākomaṅgīgurupri

स्वतन्त्रासर्तन्त्रेशीक्षिणामूर्तिरूपिणी 
svatantrāsarvatantreśīdakṣiṇārtipiṇī
कादिमाराध्याशिज्ञानप्दायिनी
sanadisadhyāśivajñānaprayi

चित्लानन्लिकाप्रेरूपाप्रियङ्री 
citkanandakalipremapriyaṅka
नापाराणप्रीतानन्दिविद्याटेश्वरी
mayaṇapnandividnaṭeśva

मिथ्याधिष्ठानामुक्तिदामुक्तिरूपिणी
mithjagadadhiṣṭhāmuktimuktipiṇī
लास्यप्रियारीलज्जारम्भादिवन्दिता
syaprilayaramkalajrambhādivandi

दासुधावृष्टि:पापारण्वाला 
bhavavasudhāvṛṣṭi:raṇyadana
दौर्भाग्यतूवातूलाराध्वान्तविप्भा
daurbhāgyalajadhvāntaraviprabhā

भाग्याब्धिचन्द्रिकाभक्चित्केकिनाना 
bhāgyābdhicandribhaktacittakekighagha
रोपर्दम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका
rogaparvatadambholirmṛtyurukuṭhāri

हेश्वरीहाकालीहाग्रासाहाना 
maheśvamamagrāmaśa
पर्णाचण्डिकाचण्मुण्डासुनिषूदिनी
aparṇācaṇḍicaṇḍamuṇḍāsuraniṣūdi

क्षराक्षरात्मिकासर्लोकेशीविश्धारिणी 
kṣakṣatmisarvalokeśīviśvadhāriṇī
त्रिवर्दात्रीसुगात्र्यम्कात्रिगुणात्मिका
trivargatrīsubhatryambatriguṇātmi

स्वर्गावर्दाशुद्धापापुष्निभाकृतिः
svarpavargaśuddhājapuṣpanibhākṛtiḥ
जोतीद्युतिरायज्रूपाप्रियव्ता
ojovadyutidhayajñapriyavra

दुराराध्यादुराधर्षापालीकुसुमप्रिया
dudhyādudharṣāṭakusumapri
तीमेरुनियामन्दाकुसुमप्रिया
mahamerunilamanrakusumapri

वीराराध्याविराड्रूपाविजाविश्तोमुखी 
dhyāviḍrūviraviśvatomukhī
प्रत्यग्रूपाराकाशाप्रादाप्रारूपिणी
pratyagpaśāprāṇaprāṇapiṇī

मार्ताण्डभैवाराध्यामन्त्रिणीन्यस्राज्यधूः
rtāṇḍabhairadhyāmantriṇīnyastajyadhūḥ
त्रिपुरेशीयत्सेनानिस्त्रैगुण्यारारा
tripureśījayatsenistraiguṇpapa